Around the World

Distance between Erdaojiang and Sunjia Buzi

Distance from Erdaojiang to Sunjia Buzi is 33 miles / 53 kilometers.

Map showing the distance from Erdaojiang to Sunjia Buzi

Beeline Air distance: miles km

Erdaojiang

City: Erdaojiang
Country: China
Coordinates: 41°46′35″N
126°1′54″E

Sunjia Buzi

City: Sunjia Buzi
Country: China
Coordinates: 42°1′1″N
126°35′6″E

Time difference between Erdaojiang and Sunjia Buzi

There is no time difference between Erdaojiang and Sunjia Buzi. Current local time in Erdaojiang and Sunjia Buzi is 19:56 CST (2024-04-21)

Search