Around the World

Distance between Kagoro and Kachia

Distance from Kagoro to Kachia is 35 miles / 56 kilometers.

Map showing the distance from Kagoro to Kachia

Beeline Air distance: miles km

Kagoro

City: Kagoro
Country: Nigeria
Coordinates: 9°36′27″N
8°23′25″E

Kachia

City: Kachia
Country: Nigeria
Coordinates: 9°52′24″N
7°57′14″E

Time difference between Kagoro and Kachia

There is no time difference between Kagoro and Kachia. Current local time in Kagoro and Kachia is 12:42 WAT (2024-04-21)

Search