Around the World

Distance between Hangzhou and Jiazi

Distance from Hangzhou to Jiazi is 571 miles / 919 kilometers.

Hangzhou

City: Hangzhou
Country: China
Coordinates: 30°17′37″N
120°9′41″E

Jiazi

City: Jiazi
Country: China
Coordinates: 22°52′45″N
116°4′23″E

Time difference between Hangzhou and Jiazi

There is no time difference between Hangzhou and Jiazi. Current local time in Hangzhou and Jiazi is 01:02 CST (2020-06-03)

Map

Beeline Air distance: miles km

Search